บริการสำหรับบุคลากร


บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงบุคคลภายนอกเป็นกรณีพิเศษสำหรับคณะ/หน่วยงานนำใช้สำหรับใช้ในการฝึกอบรม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีบุคคลจากภายนอกเข้าร่วม ทั้งนี้คณะ/หน่วยงานที่ีประสงค์จะขอบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว ต้องทำบันทึกข้อความแจ้งความจำนงพร้อมแนบโครงการที่จะนำไปใช้ส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนดังกล่าวต่อไป ขั้นตอนการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยในกรณีเป็นนิสิตใหม่ หลังจากที่ข้อมูลของนิสิต อาทิ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุลภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปรากฏในระบบฐานข้อมูลของกองทะเบียน และประมวลผลครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลดังกล่าว มาประมวลผลเพื่ิอกำหนดเป็นบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนโดยมีบัญชีผู้ใช้เป็นรหัสนิสิต และ รหัสผ่าน เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้หากนิสิตและบุคลากรรายใดประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองในภายหลังที่่ http://changepassword.msu.ac.th


บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (MIS)

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (Management Information System)สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ และพิมพ์สลิปเงินเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมและยอดการหักบัญชีจากการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้จากระบบอาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) เงินกองทุนสะสมพนักงานประกันสังคม ค่าบำรุงอาคารชุดพักอาศัย ช.พ.ค. ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์มมส และ มศว เป็นต้น

กรณีขอรับบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง
บุคลากรใหม่ที่ประสงค์จะขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการ หากกองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบดังกล่าวด้วยตนเองได้ที่จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B

ในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่มีรายชื่อในระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผู้รับบริการจะต้องสำเนาหนังสืิอคำสั่งแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเพื่อนำมาแนบกับแบบฟอร์มการขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบดังกล่าว

กรณีคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ
ให้ทำหนังสือบัญทึกข้อความมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งความความประสงค์ในการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ให้กับบุคลากรดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว เอกสารบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังคณะหน่วยงานต้นสังกัด


บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)
       จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการ และพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ ส่งผลให้องค์กรภาครัฐที่ไม่ได้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ( MailGoThai) จะต้องมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสากล และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันปัญหาสแปมเมล์  สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยผู้รับบริการจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ใช้งานคนละ 1 GB และมีโดเมนเนม คือ “mail@msu.ac.th”

หากผู้รับบริการรายได้ที่มีความจำเป็นในการใช้พื้นที่มากกว่า 1 GB จะต้องทำบันทึกข้อความจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดมายังสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  เนื่องจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแบบเว็บเมล์ ดังนั้นผู้ใช้บริการที่มีบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://mail.msu.ac.th และหากประสงค์จะใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแอพลิเคชั่นอื่นๆ อาทิ Microsoft Outlookหรือ การกำหนดค่าคอนฟิกกูเรชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวท์ อาทิ สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ http://www.cc.msu.ac.th


บริการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
    เปิดให้บริการห้องประชุม และห้องเรียนทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดงบประมาณการเดินทางไปประชุมยังส่วนกลาง และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง โดยมีห้องบริการในความรับผิดชอบดังนี้ 1. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี จำนวนความจุ 80 ที่นั่ง

2. ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี จำนวนความจุ 40 ที่นั่ง
3. ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B ห้อง B313  จำนวนความจุ 50 ที่นั่ง
4. ห้องประชุมทางไกล ชั้น 4 ห้อง B406 อาคารวิทยบริการ B  จำนวนความจุ 10 ที่นั่ง สำหรับใช้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตในระดับ บัณฑิตศึกษา


บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     
สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Documents) สำหรับุคลกร ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการจัดส่งเอกสาร ติดตามงานเอกสารต่างๆ ภายในองค์กร อาทิ การส่งหนังสือเวียน ระเบียบ งานคำสั่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น


บริการปลดหนี้บุคลากร
     บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องนำเอกสารการปลดหนี้ มาเพื่อดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้ระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (MIS) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B311 อาคารวิทยบริการ B

One Response to: บริการสำหรับบุคลากร

  1. Nicee post. I lesarn something neww and challengin on sites I stumbleupon on a daily basis.

    It will always be interesting to read content from other authors and practice something from their
    web sites.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll to top